GRANULAR : GROUP SHOW 10th-13th January 2018. Lewisham Art House, London, UK